Návštěvní řád

Návštěvní řád hokejbalové haly v Plzni, Žlutická 1a, při hokejbalových utkáních, či jiných akcích pořádaných HBC Plzeň.

§ 1 Obecná ustanovení

 • 1.Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená nájemcem Hokejbalové haly v Plzni, Žlutická 1a, dále jen „Hokejbalová hala“, kterým je HBC Plzeň, se sídlem v Plzni, Žlutická 1a která určuje závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do areálu a používajících zařízení v areálu Hokejbalové haly při hokejbalových utkáních či jiných akcích pořádaných nájemcem.
 • 2.Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na hale a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na hale uskutečňovat. Cílem tohoto návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na hale. Každý svým vstupem do Hokejbalové haly při hokejbalových zápasech či jiných akcích, pořádaných nájemcem, vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu a dále souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání či jiné akce pořádané nájemcem pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části utkání či akce nájemcem a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

§ 2 Hokejbalová hala

 • 1.Hokejbalová hala slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejbalových utkání a o způsobu jejího využití rozhoduje nájemce HBC Plzeň s předchozím souhlasem majitele (Statutární město Plzeň).
 • 2.Veřejnost může do areálu Hokejbalové haly vstupovat pouze se souhlasem nájemce této Hokejbalové haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 • 3.Kromě majitele a nájemce Hokejbalové haly je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu při hokejbalových utkáních či jiných akcích pořádaných nájemcem též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská policie dále jen „Policie“.

§ 3 Pobyt v Hokejbalové hale

 • 1.V Hokejbalové hale mohou pobývat při hokejbalových utkáních či jiných akcích pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu Hokejbalové haly má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z areálu Hokejbalové haly vyveden. Při opuštění areálu Hokejbalové haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 • 2.Areál Hokejbalové haly je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí půl hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem či nájemcem Hokejbalové haly z organizačních důvodů jinak.
 • 3.Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo v prostoru uvedeném na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném nájemcem Hokejbalové haly pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie.
 • 4.Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout místa v jiných prostorech než uvedená na vstupence. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 • 5.Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Hokejbalové haly, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

 • 1.Každý návštěvník je při vstupu do areálu Hokejbalové haly povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní služby svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 • 2.Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 • 3.Do areálu Hokejbalové haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu Hokejbalové haly. O zákazu vnášet takové předměty do areálu Hokejbalové haly je z pověření nájemce oprávněna rozhodnout pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně ve výjimečných případech určení členové HBC Plzeň.
 • 4.Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. Vstupu do areálu Hokejbalové haly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu Hokejbalové haly.
 • 5.Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu do haly legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování v areálu Hokejbalové haly

 • 1.Každý návštěvník Hokejbalové haly je povinen chovat se v prostoru areálu haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Hokejbalové haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolnosti vyplývajících z průběhu akce, která v areálu Hokejbalové haly právě probíhá.
 • 2.Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 • 3.Návštěvníci areálu Hokejbalové haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostor areálu Hokejbalové haly bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 • 4.Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

 • 1.Návštěvníkům haly je zakázáno vnášet do prostoru areálu Hokejbalové haly zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
 • a)rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 • b)zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 • c)spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 • d)láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 • e)neskládané předměty, jako žebřík, stolička, židle, krabice, kufry, velké tašky, batohy,
 • f)ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty,
 • g)tyče pro vlajky či transparenty, mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk, laser ukazovátko,
 • h)alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
 • i)jakákoli zvířata,
 • j)fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu nájemce Hokejbalové haly.
 • 2.Dále je návštěvníkům zakázáno:
 • a)vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (hrací plocha, vnitřní prostory, šatny hráčů a rozhodčích, místnosti funkcionářů),
 • b)lézt či přelézat pro obecné užívání postavené stavby a zařízení, ohrazení hrací plochy, zábrany, rampy pro kamery, střechy,
 • c)vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 • d)házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
 • e)zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice, kouřit v areálu Hokejbalové haly
 • f)ničit zařízení a vybavení Hokejbalové haly,
 • g)bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku HBC Plzeň nebo Hokejbalové haly,
 • h)popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
 • i)znečišťovat areál Hokejbalové haly zejména odhazováním věcí,
 • j)konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál Hokejbalové haly cestou, zejména odhazováním věcí,
 • k)parkovat na přilehlém parkovišti Hokejbalové haly bez speciálního povolení,
 • l)jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
 • m)bez výslovně uděleného souhlasu nájemce Hokejbalové haly jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy,
 • n)překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na hale.
 • 3.Nájemce Hokejbalové haly je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků. Nájemce Hokejbalové haly je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu Hokejbalové haly.

§ 7 Prodej a reklama

 • 1.Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání tiskovin, reklamních předmětů uvnitř Hokejbalové haly, v jejím areálu stejně tak i přilehlém parkovišti je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem HBC Plzeň.

§ 8 Práva pořadatele/Dohled

 • 1.Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocnění zástupce HBC Plzeň a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

 • 1.Vstup a užívání zařízení na Hokejbalové hale uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. HBC Plzeň odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 • 2.Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit HBC Plzeň v kanceláři haly.

§ 10 Jednání proti předpisům

 • 1.Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z areálu Hokejbalové haly a postihnuti zákazem vstupu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.
 • 2.Opatření podle odst. 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti HBC Plzeň nebo pořadateli dané akce.
 • 3.Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

 • 1.Tento Návštěvní řád Hokejbalové haly při hokejbalových utkáních či jiných akcích pořádaných nájemcem haly je účinný od 1. ledna 2015.

Za HBC Plzeň

Josef Kadaně Pavel Moláček

předseda klub místopředseda klubu